Παρασκεύη 29 2023
Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 11:40

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης «BΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Σερβίων, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ -

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 77.016,13 € (προ ΦΠΑ 24%).

 
   


Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 04/06/2020 και ώρα 09:30 πμ στην έδρα του Δήμου, Πλατεία Ελευθερίας 1, 50500, Σέρβια μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.